Forandringsparat teamkultur

“Sådan skaber du en forandringsparat teamkultur” er en let redigeret udgave af en artikel, der blev bragt på Lederweb under overskriften “10 tegn på en syg teamkultur”.

Kultur – usynlig og ofte forklaringen på at forandringer ikke lykkes

Kultur er en usynlig del af hverdagen, og jo længere man har været en del af en bestemt kultur, jo sværere er den at få øje på. Kulturen skaber trygge rammer, rutiner og en smidig arbejdsgang, men den kan også stå i vejen for nødvendige forandringer.

Mange ledere har erfaret, at et team af dygtige personer ikke er nogen garanti for udvikling eller for, at kerneopgaven bliver løst effektivt og godt. Resultater kommer af tillid, holdånd og samarbejde på tværs, og det kræver en sund kultur.

Ifølge den amerikanske forfatter og forandringsekspert Rick Maurer er organisationskultur en væsentlig årsag til, at ca. 70 % af nye tiltag, projekter og strategier ikke lykkes. Så hvis du som leder ikke fokuserer på kulturen, vil den typisk modarbejde forandringer og nye strategier.

10 tegn på en usund teamkultur

 1. Følelser styrer diskussioner frem for faglighed
 2. Der er meget usagt og mange tabuer
 3. Vaner, rutiner og “sådan gør vi ikke her” fryser nye idéer ude
 4. Gode hensigter og mange ord følges ikke op med ændret adfærd
 5. Uklarhed om rollefordeling og ansvarsområde
 6. Manglende tid og ressourcer
 7. Manglende tillid skaber splittelse i teamet og ”jeg/os mod de andre”
 8. Strukturerne og systemerne har taget magten
 9. Kun begrænset videndeling, feedback og anerkendelse
 10. Der tales forskellige sprog – faglogikken spærrer for udvikling og nytænkning

Kulturen er usynlig og styret af “plejer”

Kultur er en praksis mellem mennesker i et fællesskab, der skabes, opretholdes og gradvist forandres. Alle organisationer, afdelinger og teams har en kultur. Den skabes i høj grad af teamet selv, men den bliver også påvirket af eksterne forhold som fx samfundsnormer, lovgivning, digitalisering eller globalisering. Kulturen er dels vores praksis med synlige og usynlige vaner, rutiner og koder og dels vores forståelser og tolkninger af, hvad der er rigtigt og forkert.

4 forskellige teamkulturer

Et godt og nemt redskab til at forstå og arbejde med teamkulturen, er Team Culture®Modellen, som arbejder med fire teamkulturer:

 1. I den udglattende teamkultur hersker der harmoni og tæt fællesskab. Man taler helst om det, man er enige om, og man styrer uden om knaster og ømme tæer. På sigt fører det til en hindring for nytænkning og begrænser teamets udfoldelsesmuligheder.
 2. I den privatpraktiserende teamkultur sidder deltagerne med hver deres opgaver og ansvarsområder, og når de arbejder sammen, handler det om meget specifikke emner. Denne kultur er velegnet til driftsopgaver, og hvor der hersker en klar arbejdsdeling, men hvis teamet skal til at være innovative, står denne kultur i vejen.
 3. I den opsøgende teamkultur udfordres deltagernes vaner og forestillinger. De opsøger hinanden for feedback, blander sig i hinandens områder, og der er integration mellem teamets forskellige kompetencer. Alle har ansvar for de fælles mål. Denne kultur er velegnet til at skabe innovation, men kan også føre til unødvendig snak, uklare forventninger og tidsspilde.
 4. I den grøftegravende teamkultur lytter deltagerne ikke til hinandens synsvinkler, og de opsøger ikke feedback. Det gælder om at få ret, frem for at have ret, og medlemmerne tænker sig selv først frem for det fælles bedste.

De to teamkulturer, som giver mest kvalitet og effektivitet i forhold til kerneopgaven, er ”Den privatpraktiserende” og ”Den opsøgende teamkultur”. De fleste teams vil dog skulle bevæge sig mellem disse to teamkulturer, da de både har driftsopgaver, der bedst løses individuelt, og tværgående udviklingsopgaver. Læs mere om teamkultur her.

Uenighed og forskellighed skaber udvikling

Skiftende rammevilkår betyder, at teams skal bruge mere og mere tid i ”Den opsøgende teamkultur”. Som leder af et team, der skal skabe udvikling og forandring, handler det derfor om at rykke teamet hen imod den opsøgende teamkultur, hvor der både er en stærk fællesskabskultur, men også en stærk forskelskultur.

Med andre ord handler det om, at medarbejderne skal mestre den svære kunst at være uenige uden at skændes. De skal kunne være uenige på en konstruktiv måde, og diskutere uden at det skaber splid, skyttegrave og stejle fronter, frem for saglige argumenter og vidensdeling.

Og teamet skal kunne være uenige. Hvis ikke medarbejderne tør være uenige med hinanden, så tvinges de ikke til at argumentere for deres holdninger og dele vigtig information, som kun få sidder inde med. Og så går udviklingen i stå. I en sund teamkultur er der både plads til fællesskab og forskellighed.

Kultur vinder over strategi

Man er i sin komfortzone, når man er i ”plejer-kulturen”, og som leder er du også med til at definere, hvad ”plejer” er. Det er ikke kun medarbejderne, der har det godt med at blive i komfortzonen. Også ledere oplever vaner og rutiner som effektive og rigtige, og det føles mindst risikabelt at gøre det, man plejer.

Men det er også din opgave at facilitere, at teamet flytter sig til udviklingszonen og arbejder hen imod en mere sund teamkultur med nye og bedre rutiner, strukturer, vaner og kommunikationsformer.

Måske ved du godt, hvor skoen trykker, men der er altid noget, der kommer i vejen. Men mens du venter på det rigtige tidspunkt, bruger medarbejderne tiden og energien på konflikter, frustrationer, tavshed, plejer og alt det usagte, der sniger sig langs panelerne.

Ledelseseksperten Peter Drucker rammer således plet med sit berømte citat: ”Culture eats strategy for breakfast”.

Hvordan gør du teamkulturen forandringsparat?

Ændringer af teamkulturen sker ikke af sig selv. Det er et langt, sejt træk, der kræver vedvarende ledelsesfokus, involverende processer og en ny værktøjskasse til afholdelse af møder, videndeling, feedback mv. Den rigtige teamkultur skabes kun ved, at den konstant udvikles og drives fremad. Og det er dit ansvar som leder, at der sker noget.

Konkret kan kulturændringer tage mange former. Måske skal I begynde at sige ”godmorgen”, måske skal I have ændret strukturen på fællesdrevet, måske skal I i ”kollega-praktik” en gang om året, eller måske skal der være mere involvering og udvikling på jeres møder. Mulighederne er mange, og hvilke vaner og samarbejdsformer, der skal arbejdes med, vil selvfølgelig afhænge af teamets opgaver og praksis.

Kulturændringer bliver hurtigst hverdag, hvis I aktivt beslutter at ændre kulturen. Anledningen kan være nye opgaver, nye udfordringer, et nyt år, ny strategi eller ny organisering. Det kan også være den årlige teamdag eller strategidag.

Få guide og program til en workshop om jeres teamkultur

Hvis du vil holde en 3-timers workshop med dit team, hvor I arbejder med at skabe en bedre teamkultur, kan du her finde en hands-on guide med detaljeret program, redskaber, forklaringer osv. Guiden er nem og ligetil at bruge. Klik her og få drejebogen.

Brug for processtøtte?

Har du brug for hjælp til teambuilding eller til at gennemføre en kulturændring, der både styrker jeres resultater og trivsel, kommer jeg gerne forbi til et uforpligtende møde. Du er også velkommen til at gå ind på min kalender og booke et uforpligtende møde med mig.

God fornøjelse

Jeanette Hallundbæk, telefon 23 64 45 69