Brug for rådgivning til forebyggelse og håndtering af krænkelse?

Forebyggelse og håndtering af krænkelse er dit ansvar som leder. Som arbejdsgiver skal du nemlig sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Hverken som leder eller HR er det nem opgave.

Hvorfor er intern håndtering af krænkelse svært?

For det første er du en del af systemet og kulturen, og dermed på ingen måde uvildig. Qua din rolle, din magt, dine interesser og relationer har du part i sagen.

For det andet har du som del af systemet og din historie en række ubevidste bias og er dermed hjemmeblind. Ubevist bias er en form for kognitive fordomme, som vi ikke er opmærksomme på, og kan fx være baseret på vores køn og alder.

For det tredje er forebyggelse og håndtering af krænkelse en fagdisciplin, som kræver kompetencer inden for bl.a. organisationspsykologi, kultur og HR-jura.

håndtering af krænkelse

Hvad er udfordringen hos jer?

Måske har du

 • fået en henvendelse om krænkelse fra en medarbejder, en leder eller gennem jeres whistleblowerordning
 • mistanke om, at der sker krænkelse i en afdeling
 • hørt rygter om krænkelse, seksuel chikane, forskelsbehandling eller mobning
 • en fornemmelse af, at tonen er hård og nogle føler sig ekskluderet
 • en APV eller trivselsmåling, som indikerer, at I har en udfordring med krænkelse
 • oplevet eller hørt grænseoverskridende adfærd ved julefrokosten eller sommerfesten

Hvis du kan genkende nogle af ovenstående situationer, er det helt afgørende at du handler hurtigt.

håndtering af krænkelse

Få uvildig rådgivning til håndtering af krænkelse

Derfor, lad mig som uvildig rådgiver og konsulent støtte jer i at få håndteret krænkelser, mobning, seksuel chikane og/eller forskelsbehandling professionelt.

Jeg kan også rådgive jer om, hvordan I fremadrettet forebygger krænkelse.

Få erfaring til håndtering af krænkelse

Når I inviterer mig ind får I en professionel rådgiver, der

 1. kan facilitere en tryg og professionel proces, hvor alle oplever sig hørt
 2. har stor erfaring med at gennemføre undersøgelse og interviews, der afdækker om og evt. i hvilket omfang, der har været krænkelser
 3. kan rådgive om hvordan I får håndteret eventuelle udfordringer med krænkelser
 4. kan rådgive om hvordan I fremadrettet forebygger krænkelse, mobning mv.

Akut håndtering af krænkelse – få en skræddersyet indsats

Der er typisk to krænkelsessituationer, der kræver en akut indsats, nemlig

 1. en konkret henvendelse fra en medarbejder, som oplever krænkelse fra en leder eller fra en eller flere kollegaer
 2. en mere uspecifik eller anonym information fra fx en APV- eller trivselsundersøgelse eller en Whistleblower-ordning om, at der sker krænkelser i organisationen

Den måde, jeg som rådgiver og konsulent griber opgaven an på, vil selvfølgelig afhænge af den konkrete situation. Det betyder, at I får en skræddersyet undersøgelse, proces og indsats, der matcher jeres specifikke behov og situation – og at jeg vil gøre alt for at processen kommer i gang hurtigt.

Eksempler på hvordan håndtering af krænkelse kan gribes an

Herunder ser du en kort beskrivelse af aktiviteterne og processen i to virksomheder, jeg har hjulpet:

Processen i en virksomhed, hvor en medarbejder oplevede at blive krænket af en leder:

1. Interview af medarbejderen, lederen og kollegaer med henblik på at afdække problemstillingen

2. Møde med direktøren: Præsentation af undersøgelsesresultaterne og anbefalinger

3. Møde med lederen: Præsentation af undersøgelsesresultaterne og udarbejdelse af udviklingsplan for lederen

4. Workshop med medarbejderne, hvor var en præsentation og dialog om resultaterne af undersøgelsen

5.  Ledersparring; altså et forløb, hvor lederen (der havde krænket) arbejdede med egen ledelsesstil og kommunikation

Processen i en virksomhed, der havde fået en anonym henvendelse om krænkelse:

1. Kick-off i ledergruppen

2. Medarbejdermøde med præsentation af processen

3. Interviews af medarbejdere og ledere

4.En survey hvor der specifikt blev spurgt ind til krænkelser fx om medarbejderen har været udsat for uønskede berøringer. Survyen blev gennemført i samarbejde med Arga Survey

5. Notat med resultat af undersøgelse og anbefalinger til indsatser og aktiviteter.

6. Udarbejdelse af retningslinjer for håndtering af krænkelser

7. Etablering af en Whistleblowerordning

8. Lederworkshop

9. Medarbejderworkshop

Eksempler på støtte og rådgivning til forebyggelse af krænkelse

Også min støtte og rådgivning i forhold til at forebygge krænkelser vil afhænge af jeres konkrete behov. Herunder er der nogle eksempler på, hvad det kan være:

1. Udarbejdelse af politikker, retningslinjer og processer i forhold til krænkelser, seksuel chikane, mobning og/eller forskelsbehandling

2. Kontaktperson på en Whistleblowerordning

3. Ledelsesudvikling: Forebyggelse og håndtering af krænkelser samt etablering af psykologisk tryghed

4. Individuel sparring til ledere, som skal ændre adfærden og krænkelseskulturen i deres team.

5. Personaleseminar: Nej tak til krænkelseskultur

Klik her, hvis du gerne vil have gode råd til håndtering af sexchikane og have hjælp til undersøgelse af seksuel chikane.

Støtte og rådgivning til forebyggelse og håndtering af krænkelse

Det er min erfaring, at mange kun får overfladebehandlet udfordringerne med krænkelser, eftersom fokus kun er individuel og juridisk. En advokatundersøgelse har fx primært fokus på at undersøge, om der er sket en krænkelse, og om det skal have ansættelsesmæssige konsekvenser.

For mig er det vigtigt, at undersøgelsen og løsningerne også har fokus på de strukturelle og kulturelle udfordringer, at der arbejdes med såvel individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveauet (IGLO), og at der igangsættes aktiviteter, der reelt skaber ændringer.

I det arbejde er det hel afgørende at styrke den psykologisk tryghed.

Min værktøjskasse

Som antropolog (mag.art.), organisationspsykolog (MPO) og tidligere HR-chef og HR-partner har jeg

 • en stor værktøjskasse i forhold til at arbejde med kultur og organisationspsykologiske problemstillinger, der skaber de ønskede forandringer
 • mange års erfaring i at gennemføre interviews og andre undersøgelser
 • stor erfaring med HR-jura, udarbejdelse af politikker og retningslinjer osv.

Min tilgang

Den måde jeg møder andre mennesker og løser opgaver på er præget af

 • en evne til at skabe en psykologisk tryg og respektfuld proces, hvor der også kan tales om det svære og de usynlige elefanter
 • nysgerrighed og integritet
 • en evne til hurtigt at sætte mig ind i konteksten og få identificeret udfordringerne
 • en helheds-, redskabs- og løsningsorienteret tilgang

Klik her og læs mere om min baggrund.

Klik her og læs, hvad mine kunder siger.

Jeanette Hallundbæk

Lad os tage et dialog om, hvordan jeg  eventuel kan hjælpe jer med håndtering af krænkelse

Hvis du vil vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer med håndtering af en akut krænkelse eller rådgivning til, hvordan I forebygger krænkelse, så lad os tage et uforpligtende onlinemøde.

På mødet fortæller du om de udfordringer, I står med, og jeg fortæller om min tilgang og erfaringer. Og måske vigtigst af alt: Du får en fornemmelse af, om vores kemi passer sammen.

Hvis både du og jeg vurderer, at der er et godt grundlag for at arbejde videre, kan næste skridt være, at vi aftaler et fysisk møde, hvor vi går mere i dybden med at afdække situationen og jeres behov. På baggrund af mødet udarbejder jeg et tilbud til jer med forslag til proces.

Ring til mig på telefon 23 64 45 69 eller book et møde direkte ind i min kalender.

Hvem bærer ansvaret for håndtering af krænkelse?

Forebyggelse og håndtering af krænkelse er arbejdsgivers ansvar

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Hvad er krænkende handlinger?

Vejledningen fra Arbejdstilsynet fastslår, at der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer udsætter andre personer i virksomheden for nedværdigende adfærd. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkelser inddeles typisk i:

 1. Krænkende handlinger generelt fx eksklusion, drillerier, tilbageholdelse af nødvendig information, sårende bemærkninger, bagtalelse, blive råbt ad, tavshed, nedvurdering, fysiske overgreb
 2. Seksuel chikane fx i form af uønskede berøringer, sjofle vittigheder og kommentarer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner eller visning af pornografisk materiale.
 3. Mobning, dvs. når en eller flere personer i virksomheden regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for krænkende handlinger.
 4. Forskelsbehandling og diskrimination fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning. I forhold til lovgivning henvises der her til Ligebehandlingsloven.